NEXITY Global S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2023 r.
KRAKÓW, 30 kwietnia 2024 r.
1
Spis treści
1. WIADCZENIE ZARZĄDU......................................................................................................................................................................................................... 2
2. WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. PLN I TYS. EUR) ................................................................................................................................................................. 3
3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R. ............................................................................................................... 4
3.1. INFORMACJE OGÓLNE ............................................................................................................................................................................................................. 4
3.1.1. DANE SPÓŁKI .................................................................................................................................................................................................................... 4
3.1.2. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI ................................................................................................................................................................................................. 4
3.1.3. OKRESY PREZENTOWANE ................................................................................................................................................................................................... 4
3.1.4. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R. ORAZ NA DZIEŃ PUBLIKACJI NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA ......................................... 4
3.1.5. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE SPÓŁKI ..................................................................................................................................................................................... 5
3.1.6. JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE ....................................................................................................................................................................................... 6
3.1.7. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................................................................................................................................................ 6
3.2. DANE FINANSOWE .................................................................................................................................................................................................................. 7
3.2.1. Sprawozdanie z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów .................................................................................................................................................. 7
3.2.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej ..................................................................................................................................................................................... 8
3.2.3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ......................................................................................................................................................................... 9
3.2.4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ............................................................................................................................................................................10
3.2.5. Korekta błędu dotycząca lat ubiegłych ................................................................................................................................................................................11
3.3. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................................................................................................................................13
3.3.1. ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZCI FINANSOWEJ. ......................................................................................................13
3.3.2. NOWE I ZMIENIONE REGULACJE MSSF OBOWIĄZUJĄCE PO RAZ PIERWSZY W SPRAWOZDANIACH ZA OKRESY ROCZNE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ 1 STYCZNIA 2023 ROKU.
13
3.3.3. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PORÓWNYWALNOŚĆ SPRAWOZDFINANSOWYCH ........................................................................14
3.3.4. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW .................................15
3.3.5. ISTOTNE WARTCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH .........................................................................................................................23
3.3.6. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI......................................................................................................................................................................23
3.3.7. ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ...............................................................................................................................................23
3.3.8. INNE ISTOTNE WYDARZENIA ..............................................................................................................................................................................................23
3.4. DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO......................................................................................................................................25
NOTA 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY .....................................................................................................................................................................................................25
NOTA 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI .............................................................................................................................................................25
NOTA 3. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ .......................................................................................................................................................................................25
NOTA 4. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY............................................................................................................................................................................................25
NOTA 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY .................................................................................................................................................26
NOTA 7. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA ....................................................................................................................................................................................................26
NOTA 8. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ......................................................................................................................................................................................26
NOTA 9. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO..............................................................................27
NOTA 10. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ................................................................................................................................................................................................27
NOTA 11. WARTOŚCI NIEMATERIALNE ..................................................................................................................................................................................................27
NOTA 12. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE ..........................................................................................................................................................................................27
NOTA 13. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH ..........................................................................................................................................................27
NOTA 14. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE ...............................................................................................................................................................................................27
NOTA 15. ZAPASY ...............................................................................................................................................................................................................................28
NOTA 16. NALEŻNOŚCI HANDLOWE......................................................................................................................................................................................................28
NOTA 17. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ......................................................................................................................................................................................................28
NOTA 18. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ...........................................................................................................................................................................................28
NOTA 19. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY ..................................................................................................................................................................................28
NOTA 20. KAPITAŁ ZAKŁADOWY ...........................................................................................................................................................................................................28
NOTA 21. KREDYTY I POŻYCZKI .............................................................................................................................................................................................................29
NOTA 22. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE .................................................................................................................................................................................................29
NOTA 23. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA .................................................................................................................................................................................................29
NOTA 24. MAJĄTEK SOCJALNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA ZFŚS......................................................................................................................................................................29
NOTA 25. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE .............................................................................................................................................................................................29
NOTA 26. ZOBOWIĄZANIA DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO ..................................................................................................................29
NOTA 27. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW .....................................................................................................................................................................29
NOTA 28. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE .............................................................................................................................................................29
NOTA 29. POZOSTAŁE REZERWY...........................................................................................................................................................................................................30
NOTA 30. CELE I ZASADY ZARDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM............................................................................................................................................................31
NOTA 31. PROGRAMY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH.............................................................................................................................................................................31
NOTA 32. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH ........................................................................................................................................................................32
NOTA 33. WYNAGRODZENIA WSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ ....................................................................................................................................32
2
1. WIADCZENIE ZARZĄDU
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych, Zarząd Nexity Global S.A. (dalej Spółka lub Emitent) oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację matkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
Zarząd oświadcza także, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osgnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartości owych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r.
poz.757). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
INFORMACJA ZARZĄDU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zarząd Emitenta oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że:
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania
z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowzującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej;
są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami
karencji,
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską,
podmiot powiązany z fir audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych
z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego oraz przyjętymi przez RaNadzorczą oraz Komitet Audytu procedurami, biegły
rewident został wybrany przez Radę Nadzorc Nexity Global S.A. uchwałą z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru audytora Spółki. Rada
Nadzorcza wybrała fir Misters Audytor Adviser Spółka z.o.o z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 3704, do przeprowadzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Nexity
Global S.A. za rok obrotowy 2022 i 2023, a także przeglądów jednostkowych śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na d