Stąporków, 23 kwietnia 2024 r.
Ocena Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania
finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami
oraz ze stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. (Spółka, ZUK) oświadcza,
że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 obejmującego:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie
aktywów oraz po stronie kapitałów asnych i zobowiązań sumę 33 004 542,09
(słownie: trzydzieści trzy miliony cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote i dziewięć
groszy),
b) sprawozdanie z całkowitych przychodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r.
całkowite przychody w wysokości 36 757 782,68 (słownie: trzydzieści sześć
milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote
i sześćdziesiąt osiem groszy) i strata netto w wysokości 2 359 547,03 (słownie: dwa
miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i trzy
grosze),
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r.
zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 660 305,03 (słownie: trzy miliony
sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięć złotych i trzy grosze),
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzi 31 grudnia 2023 r.
zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 188 608,95 (słownie: sto
osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy)
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych
obszarach finansowych i operacyjnych,
d) projektu sprawozdania firmy audytorskiej Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2023,
e) projektu sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu,
o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym,
f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym
z kluczowym biegłym rewidentem,
g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla
rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie
badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych
w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki
ocenia, że sprawozdanie z działalności ZUK i sprawozdanie finansowe Spółki za rok
obrotowy 2023 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą
zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
Podpisy:
Rafał Mania - Przewodniczący Rady ___________________________________________________
Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady____________________________________________
Andrzej Pargieła - Sekretarz Rady_____________________________________________________
Lech Pasturczak – Członek Rady______________________________________________________
Michał Mania – Członek Rady________________________________________________________