BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Polska
tel.: +48 22 543 16 00
fax: +48 22 543 16 01
e-mail: office@bdo.pl
www.bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000729684,
REGON: 141222257, NIP: 108-000-42-12. Wartość wkładu kapitałowego wynosi 10.037.500 zł. Biura BDO w Polsce: Katowice 40-007,
ul. Uniwersytecka 13, tel.:+48 32 661 06 00, katowice@bdo.pl; Kraków 31-548, al. Pokoju 1, tel.: +48 12 378 69 00, krakow@bdo.pl; Poznań 60-650,
ul. Piątkowska 165, tel.:+48 61 622 57 00, poznan@bdo.pl; Wrocław 53-332, ul. Powstańców Śląskich 7a, tel.: +48 71 734 28 00, wroclaw@bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią
międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
w której jednostką dominująca jest Boryszew S.A. (”Jednostka dominująca”) („Grupa”) zawierające
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz skonsolidowane
sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2023 r. oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającą
informację o istotnych politykach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające („skonsolidowane
sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych
przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
16 kwietnia 2024 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
(„KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1015, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi
standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta
za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółek z Grupy zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów
Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych
w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach
oraz w Rozporządzeniu UE.
2
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na
te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze
spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
1
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały rozpoznane rezerwy na ryzyko podatkowe
oraz ujawnione zobowiązania warunkowe związane z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi
w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu VAT w wybranych spółkach Grupy.
Mając na uwadze wydane już decyzje organów skarbowych w ramach kontroli oraz ryzyko
zakwestionowania innych transakcji uznaliśmy ten obszar za kluczową sprawę badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Stosowne ujawnienia zostały zawarte w nocie 34 skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w punkcie „Postępowania podatkowe w spółkach Grupy Kapitałowej”.
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
Nasze procedury badania, w odniesieniu do opisanej kluczowej sprawy badania, obejmowały między
innymi:
ocenę aktualnej sytuacji dotyczącej toczących się kontroli podatkowych,
przeprowadzenie, przy wsparciu wewnętrznych ekspertów podatkowych, analizy wydanych decyzji
organów podatkowych oraz oceny potencjalnego ryzyka negatywnego zakończenia toczących się
postępowań,
krytyczną analizę oceny dokonanej przez Zarząd Jednostki dominującej dotyczącej
prawdopodobieństwa niekorzystnego rozstrzygnięcia trwających sporów podatkowych,
analizę treści niezależnej opinii kancelarii prawnej prowadzącej sprawy spółek Grupy,
omówienie toczących się spraw z przedstawicielami kancelarii prawnej obsługującej Jednost
dominującą i spółki zależne,
sprawdzenie poprawności kalkulacji rezerw na podstawie wydanych decyzji podatkowych
i szacunków spółek Grupy,
weryfikację poprawności i kompletności ujęcia i ujawni rezerw oraz ujawnień zobowiązań
warunkowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
2
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 r. Grupa
wykazuje rzeczowe aktywa trwałe o wartości 1.329.473 tys. , co stanowi 35,4% sumy bilansowej.
Dla rzeczowych aktywów trwałych test na utratę wartości przeprowadzany jest w przypadku
zidentyfikowania przesłanek świadczących o utracie ich wartości. W związku ze zidentyfikowanymi
przesłankami utraty wartości, na dzień 31 grudnia 2023 r. Zarząd Jednostki dominującej przeprowadził
3
test na utratę wartości i oszacował wartość odzyskiwalną wybranych ośrodków wypracowujących
środki pieniężne, w których kluczową wartość stanowią rzeczowe aktywa trwałe.
Testy na utratę wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne są w dużym stopniu zależne
od szacunków Zarządu