CREEPY
JAR
S.A.
OŚWIADCZENIE
RADY
NADZORCZEJ

Warszawa,23kwietnia2024r.
OŚWIADCZENIE
RADY
NADZORCZEJ
DOTYCZĄCE
KOMITETU
AUDYTU
Rada Nadzorcza Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących iokresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacjiwymaganych
przepisamiprawapaństwaniebędącegopaństwemczłonkowskimoświadcza,że:
w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadaniawiedzyiumiejętnościzzakresubranży,wktórejdziałaSpółka,orazwzakresierachunkowości
lubbadaniasprawozdańfinansowych,
Komitet Audytu Creepy Jar S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane wobowiązujących
przepisach.
MichałPaziewski‐PrzewodniczącyRadyNadzorczejCreepyJarS.A.
MirosławaCienkowska‐CzłonekRadyNadzorczejCreepyJarS.A.
ArturLebiedziński‐CzłonekRadyNadzorczejCreepyJarS.A.
TomaszLikowski‐CzłonekRadyNadzorczejCreepyJarS.A.
PiotrPiskorz‐CzłonekRadyNadzorczejCreepyJarS.A.