Kraków, dnia 30 kwietnia 2024 roku
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA
w zakresie oceny funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wyboru rmy audytorskiej
Zgodnie z §70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenw papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U . z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza spółki pod r Nexity Global S.A.
z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), przy uwzględnieniu zmian w składzie Komitetu Audytu
mających miejsce w okresie sprawozdawczym niniejszym oświadcza, że:
1) przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezalności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań nansowych,
2) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,
3) wybór rmy audytorskiej przeprowadzacej badanie rocznego sprawozdania nansowego został
przeprowadzony zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru rmy
audytorskiej,
4) rma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezalnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
nansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami
etyki zawodowej,
5) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją rmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
6) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru rmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na rzecz Spółki przez rmę audytorską, podmiot powiązany z rmą audytorslub członka jego
sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez rmę audytorską.
Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Tomasz Wykurz Przewodniczący Rady Nadzorczej
..................................................................................................
2.Paweł Ząbek Członek Rady Nadzorczej
................................................................................................
3. Maciej Fersztorowski Członek Rady Nadzorczej
.............................................................................................................
4. Roman Tworzydło Członek Rady Nadzorczej
.............................................................................................................
5. Sławomir Olejnik Członek Rady Nadzorczej
................................................................................................................