Ocena Rady Nadzorczej ML System S.A.
dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej
ML System S.A., Sprawozdania finansowego ML System S.A. oraz Skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz art.
382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Oświadczenie
Rada Nadzorcza spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) niniejszym wiadcza, że dokonała oceny
sporządzonego przez Zarząd Spółki Sprawozdania finansowego ML System S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., a także Sprawozdania Zarządu z
działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską .
Rada Nadzorcza zapoznała się również ze sprawozdaniem z badania sporządzonym przez biegłego rewidenta działającego w
imieniu wybranej do badania firmy audytorskiej ECDP Audyt Sp. z o.o. z siedziw Katowicach, w którym biegły rewident
wyraził opinię, Sprawozdanie finansowe ML System S.A. i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML
System S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.:
(i) przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej
ML System S.A. na dzień 31 grudnia 2023 r., jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych oraz
jednostkowych i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie
z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
(ii) są zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi ML System S.A. i Grupę Kapitałową ML System S.A. przepisami
prawa oraz statutem Spółki;
(iii) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Rada Nadzorcza Spółki, po wnikliwym rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego ML System S.A. oraz Skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., a także po
zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania finansowe w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i potwierdza, że zawierają one informacje właściwie oddające
sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej, co znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego
rewidenta.
Rada Nadzorcza Spółki stwierdza także, że Sprawozdanie Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML
System S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. jest zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych. Zapisy umieszczone w Sprawozdaniu Zarządu zgodne
są z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Zaczernie, 16 kwietnia 2024 r.
………………………………………………………..
Piotr Solorz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Aneta Cwynar
Członek Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Aniela Hejnowska
Członek Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Marcin Madera
Członek Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Wojciech Armuła
Członek Rady Nadzorczej