Stąporków, 23 kwietnia 2024 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych
Stąporków S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. (Spółka, ZUK) oświadcza,
że:
w dniu 19 października 2017 r. został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany
Komitet Audytu, a na dzień wydania niniejszego oświadczenia w jego skład wchodzą
następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Rafał Mania, Pan Andrzej Pargieła oraz Pan
Michał Mania;
przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Podpisy:
Rafał Mania - Przewodniczący Rady ___________________________________________________
Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady____________________________________________
Andrzej Pargieła - Sekretarz Rady_____________________________________________________
Lech Pasturczak Członek Rady______________________________________________________
Michał Mania – Członek Rady________________________________________________________