Oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania,
składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
Podstawa prawna:
§ 70 ust. 1 pkt 8 lit. a oraz § 71 ust. 1 pkt 8 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Oświadczenie
Rada Nadzorcza Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) niniejszym oświadcza, że w Spółce
przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy
i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych.
Rada Nadzorcza ML System S.A. oświadcza ponadto, że Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Zaczernie, 16 kwietnia 2024 r.
………………………………………………………..
Piotr Solorz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Aneta Cwynar
Członek Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Aniela Hejnowska
Członek Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Marcin Madera
Członek Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Wojciech Armuła
Członek Rady Nadzorczej