CREEPY
JAR
S.A.
OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU
Warszawa, 23 kwietnia 2024 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Zgodnie z postanowieniami § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. poz. 757), Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie oświadczenia Rady
Nadzorczej, oświadcza, że
a) firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 została
wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej,
b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na
rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską;
________________
Krzysztof Kwiatek
Prezes Zarządu
Creepy Jar S.A.
________________
Krzysztof Sałek
Członek Zarządu
Creepy Jar S.A.
________________
Tomasz Soból
Członek Zarządu
Creepy Jar S.A.
________________
Grzegorz Piekart
Członek Zarządu
Creepy Jar S.A.