Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej
ML System Spółka Akcyjna
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej, w której jednostką dominującą jest ML System Spółka Akcyjna („Jednostka
dominująca”) („Grupa”) zawierające skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzi
31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz informację dodatkową
zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („skonsolidowane
sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na
dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych
przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej;
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 16 kwietnia 2024 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022
z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego
Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB") oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach" - Dz.U. z 2023 roku poz. 1015 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE" Dz. U. UE L158
2
z 27 maja 2014 roku, str. 77, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki
zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie
z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły
rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności
określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy
naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy
osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Poprawność wyceny i prezentacji środków trwałych
Środki trwałe znaczącą częścią majątku
Grupy, a ich nabycie w dużym stopniu jest
finansowane pozyskanymi dotacjami. Ujęcie
ich w prawidłowej wartości i poprawna
prezentacja istotnymi kwestiami
wpływającymi na obraz sytuacji majątkowo–
finansowej Grupy
Nasze procedury obejmowały w szczególności:
omówienie i zrozumienie funkcjonowania
kontroli wewnętrznej w zakresie ujmowania
środków trwałych,
weryfikację dla wybranej próby dokumentów
źródłowych w zakresie poprawności wyceny
wartości początkowej, nabycia i likwidacji
środków trwałych,
weryfikację prawidłowości rozliczania dotacji
poprzez analizę ewidencjonowanych
przychodów,
ocenę kompletności ujawnień.
3
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd
Jednostki dominującej uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza
dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej
alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania
przewidziane w stawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” Dz. U. z 2023 roku poz. 120 t.j. z późn. zm.). Członkowie Rady Nadzorczej
Jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje
istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i
uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć
na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy
procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
4
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia
istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu,
ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia
w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki
dominującej;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki dominującej
zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami,
która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą
opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować,
że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia
będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację;
- uzyskujemy wystarczające i odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji finansowych
jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na
temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie,
nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za naszą
opinię z badania.
Przekazujemy Komitetowi Audyty Jednostki dominującej informacje o, między innymi, planowanym
zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich
znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu Jednostki dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych
wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie
dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych
zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu Jednostki dominującej ustaliliśmy te sprawy,
5
które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te
sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia
nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie
oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu
publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 roku („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, o którym mowa w art. 49b ust 1 Ustawy o rachunkowości, które jest wyodrębnioną
częścią tego sprawozdania z działalności będącego częścią Raportu Rocznego za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2023 roku („Raport roczny”) (razem „Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie
z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnionymi
częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych
informacji. W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym
obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne
informacje nie istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub naszą
wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na
podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy
zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie
z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie
z działalności Grupy zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami
zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do
wydania opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane
informacje.
Sprawozdanie z działalności Grupy uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania,
a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne
zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą
Grupy.
6
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Grupy:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 i 71
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 roku poz.
757 z późn. zm.),
- jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym
zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz litera i tego
Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne z mającymi
zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego
w jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami rozporządzenia o standardach
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy zaangażowani do
przeprowadzania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii czy
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania zawarte w pliku o nazwie
mlsystem-2023-12-31-pl.zip („skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF”)
zostało oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji
(UE) nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 roku uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących
specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (Dz. Urz. UE L 143 z 29.05.2019, str.
1, z późn. zm.) („Rozporządzenie ESEF”).
7
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez Zarząd
Jednostki dominującej w celu spełnienia wymogów dotyczących oznakowania oraz wymogów
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są
określone w Rozporządzeniu ESEF. Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej była zgodność
skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF z wymogami Rozporządzenia
ESEF, a wymogi określone w tych regulacjach stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do
sformułowania przez nas opinii.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
Zarząd jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w formacie ESEF zgodnie z wymogami dotyczącymi oznakowania oraz wymogami technicznymi
dotyczącymi specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są określone
w Rozporządzeniu ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich
znaczników XBRL, przy użyciu taksonomii określonej w tych regulacjach. Odpowiedzialność
Zarządu obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej
zapewniającego sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF
wolnego od istotnych niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF. Członkowie Rady
Nadzorczej Jednostki dominującej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej, obejmującego również sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z formatem,
wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzonej usługi atestacyjnej dającej
racjonalną pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało
oznakowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF. Usługę wykonaliśmy zgodnie z Krajowym
Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3001PL Badanie sprawozdań
finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania przyjętym uchwałą
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1975/32a/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku (”KSUA
3001PL”) oraz, gdzie jest to stosowne, zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych
niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych
3000 (Zmienionego) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji
finansowych przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3436/52e/2019 dnia
8 kwietnia 2019 roku z późn. zm. („KSUA 3000 (Z)”). Standard ten nakłada na biegłego rewidenta
obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że
skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało przygotowane zgodnie
z określonymi kryteriami. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie
gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3001PL oraz, gdzie jest to stosowne,
zgodnie z KSUA 3000 (Z), zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Wybór procedur zależy
od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń
spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka, biegły rewident
bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania
8
finansowego w formacie ESEF w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić
biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania
systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności jej działania.
Podsumowanie wykonanych prac
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi:
- uzyskanie zrozumienia procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w formacie ESEF obejmującego proces wyboru i zastosowania przez Spółkę znaczników XBRL
i zapewniania zgodności z Rozporządzeniem ESEF, w tym zrozumienie mechanizmów systemu
kontroli wewnętrznej związanych z tym procesem,
- uzgodnienie oznakowanych informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym w formacie ESEF do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- ocenę przy użyciu specjalistycznego narzędzia informatycznego spełnienia standardów
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu
raportowania,
- ocenę kompletności oznakowania informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
w formacie ESEF znacznikami XBRL,
- ocena czy zastosowane znaczniki XBRL z taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF
zostały odpowiednio zastosowane oraz, że użyto rozszerzeń taksonomii w sytuacjach, gdy
w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF nie zidentyfikowano
odpowiednich elementów,
- ocena prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w podstawowej
taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF.
Wymogi etyczne, w tym niezależność
Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności
i innych wymogów etycznych określonych w Kodeksie IESBA. Kodeks IESBA oparty jest na
podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji
i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy
również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi
atestacyjnej w Polsce.
Wymogi kontroli jakości
Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego
Standardu Kontroli Jakości 1 Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy
sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych przyjęte
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2040/37a/2018 z dnia 3 marca 2018 roku z późn.
zm. (dalej „KSKJ”). Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system
kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie do zgodności
z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami
prawnymi i regulacyjnymi.
9
Opinia na temat zgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF
Podstawę sformułowania opinii biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego
opinia powinna być czytana z uwzględnieniem tych kwestii. Naszym zdaniem skonsolidowane
sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało przygotowane we wszystkich istotnych
aspektach zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najleps wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Grupy zgodne z prawem i przepisami
obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane
na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach. Usługi
niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Grupy w badanym
okresie zostały wymienione w nocie 43 Sprawozdania z działalności Grupy.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą Rady
Nadzorczej Jednostki dominującej nr 6/VI/2023 dnia 22 czerwca 2023 roku. Skonsolidowane
Sprawozdania finansowe Grupy badamy po raz trzeci.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Agnieszka Lew.
Działający w imieniu firmy audytorskiej ECDP Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul.
Plac Wolności 4 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3769, w imieniu której kluczowy
biegły rewident zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Agnieszka Lew, nr w rejestrze 11556
Katowice, dnia 16 kwietnia 2024 roku