CREEPY
JAR
S.A.
OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU
Warszawa, 23 kwietnia 2024 r.
OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zgodnie z postanowieniami § 70 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. poz. 757), Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że:
a) wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Creepy Jar S.A. za rok 2023 i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Creepy Jar S.A.
oraz jej wynik finansowy,
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć
oraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
________________
Krzysztof Kwiatek
Prezes Zarządu
Creepy Jar S.A.
________________
Krzysztof Sałek
Członek Zarządu
Creepy Jar S.A.
________________
Tomasz Soból
Członek Zarządu
Creepy Jar S.A.
________________
Grzegorz Piekart
Członek Zarządu
Creepy Jar S.A.