Wybrane dane jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2023 roku
Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi
porównawczymi przedstawione w sprawozdaniu wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według
następujących zasad:
a) do przeliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto
ogłoszony przez NBP kurs EURO z dnia:
na dzień 31.12.2023 r. = 4,3480
na dzień 31.12.2022 r. = 4,6899
b) do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów środków pieniężnych według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie:
dla 2023 r. obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca 2023 r. = 4,5284
dla 2022 r. obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca 2022 r. = 4,6883
Lp.
Wybrane dane finansowe
w PLN
12 miesięcy
zakończonych
31.12.2023
w PLN
12 miesięcy
zakończonych
31.12.2022
w EUR
12 miesięcy
zakończonych
31.12.2023
w EUR
12 miesięcy
zakończonych
31.12.2022
1
Przychody ze sprzedaży
3 939 677
14 253 838
870 001
3 040 300
2
Wynik z działalności operacyjnej
(879 465)
(35 198 076)
(194 213)
(7 507 642)
3
Zysk / strata brutto
(1 600 024)
(36 114 709)
(353 334)
(7 703 157)
4
Zysk / strata netto
(2 472 009)
(34 810 016)
(545 895)
(7 424 869)
5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(6 543 604)
1 507 103
(1 445 027)
321 460
6
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
(4 672 872)
3 533 502
(1 031 913)
753 685
7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
11 151 169
(5 265 031)
2 462 518
(1 123 015)
8
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia wartości
podstawowego zysku na jedną akcję w szt.
59 999 388
59 999 388
59 999 388
59 999 388
9
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję
(0,04)
(0,58)
(0,01)
(0,12)
Lp.
Wybrane dane finansowe
w PLN
31.12.2023
w PLN
31.12.2022
w EUR
31.12.2023
w EUR
31.12.2022
1
Aktywa razem
16 141 414
9 980 637
3 712 377
2 128 113
2
Zobowiązania długoterminowe
5 457 761
3 779 267
1 255 235
805 831
3
Zobowiązania krótkoterminowe
30 508 741
23 554 449
7 016 730
5 022 378
4
Kapitał własny
(19 825 088)
(17 353 078)
(4 559 588)
(3 700 096)
5
Kapitał zakładowy
5 999 939
5 999 939
1 379 931
1 279 332