Kraków, dnia 30 kwietnia 2024 roku
OCENA RADY NADZORCZEJ
NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA
sprawozdania Zarządu z działalności Nexity Global Spółka Akcyjna oraz sprawozdania nansowego
Nexity Global Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenw papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za wnoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) po rozpatrzeniu, Rada
Nadzorcza spółki pod rmą Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), niniejszym
dokonuje pozytywnej oceny:
1) sprawozdania nansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia
2023 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z trcią tych sprawozdań,
a tae Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdanianansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Badanie sprawozdania nansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
zostało przeprowadzone przez rmę audytors Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą Spółki do przeprowadzenia badania tych
sprawozdań.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
sprawozdanie nansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i nansowej
Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz wyniku nansowego i przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, a także, że jest zgodne co do
formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.
Na podstawie omawianego sprawozdania nansowego Spółki, oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz Sprawozdania niezalnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania nansowego,
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:
sprawozdanie nansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Un
Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia
2023 roku sporządzone zostało w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami
prawa, w tym wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim,
przedmiotowe sprawozdania przedstawia prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju osiągnięć,
sytuacji matkowej i nansowej Spółki oraz jej wynik nansowy za okres od 1 stycznia 2023
roku do 31 grudnia 2023 roku.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że:
sprawozdanie nansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Nexity Global za okres od 1
stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze
stanem faktycznym
Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Tomasz Wykurz Przewodniczący Rady Nadzorczej
..................................................................................................
2. Paweł Ząbek Członek Rady Nadzorczej
................................................................................................
3. Maciej Fersztorowski Członek Rady Nadzorczej
.............................................................................................................
4. Roman Tworzydło Członek Rady Nadzorczej
.............................................................................................................
5. Sławomir Olejnik Członek Rady Nadzorczej
................................................................................................................