Oświadczenie o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami prawa
Podstawa prawna:
§ 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Oświadczenie
Rada Nadzorcza spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) niniejszym oświadcza, że wybór firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 został dokonany
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza ML System S.A. wskazuje ponadto, że:
(i) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
(ii) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
(iii) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na
rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
Zaczernie, 15 kwietnia 2024 r.
………………………………………………………..
Piotr Solorz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Aneta Cwynar
Członek Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Aniela Hejnowska
Członek Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Marcin Madera
Członek Rady Nadzorczej
………………………………………………………..
Wojciech Armuła
Członek Rady Nadzorczej