CREEPY
JAR
S.A.
OŚWIADCZENIE
RADY
NADZORCZEJ

Warszawa,23kwietnia2024r.
OŚWIADCZENIE
RADY
NADZORCZEJ
CREEPY
JAR
S.A.
W
SPRAWIE
OCENY
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
I
SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU
ZA
2023
ROK
RadaNadzorczaCreepyJarS.A.zsiedzibąwWarszawie(„Spółka”)działającnapodstawieart.382§3Kodeksu
spółekhandlowychwzwiązkuz§70ust.1pkt14)RozporządzeniaMinistraFinansówzdnia29marca2018roku
wsprawieinformacjibieżącychiokresowych
przekazywanychprzezemitentówpapierówwartościowychoraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres Sprawozdania
FinansowegoCreepyJarS.A.zarokzakończony31grudnia2023rokuoraz
SprawozdaniaZarząduzdziałalności
CreepyJarS.A.zarokzakończony31grudnia2023rokuoświadcza,żewedlejejnajlepszejwiedzy,Sprawozdanie
FinansoweorazSprawozdanieZarząduzostałysporządzonezgodniezobowiązującymizasadamirachunkowości,
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj
ę majątkową i finansową oraz wynik finansowy
Spółki,jakteżsązgodnezksięgami,dokumentamiorazstanemfaktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu
zdziałalnościwszczególnościwoparciuo:
informacjeprzekazaneprzezfirmęaudytorskąGrantThornton
PolskaProstaspółkaakcyjnazsiedzibą
wPoznaniu(wpisanajestnalistęfirmaudytorskichPolskiejAgencjiNadzoruAudytowegopodnumerem
4055), badającą Sprawozdanie Finansowe, Komitetowi Audytu i za jego pośrednictwem Radzie
Nadzorczej;
informacjeidaneprzekazywaneprzezZarządSpółkiKomitetowiAudytuiRadzieNadzorczej.
MichałPaziewski‐PrzewodniczącyRadyNadzorczejCreepyJarS.A.
MirosławaCienkowska‐CzłonekRadyNadzorczejCreepyJarS.A.
ArturLebiedziński‐CzłonekRadyNadzorczejCreepyJarS.A.
TomaszLikowski‐CzłonekRadyNadzorczejCreepyJarS.A.
PiotrPiskorz‐CzłonekRadyNadzorczejCreepyJarS.A.